محبوبترين بندگان در پيش خدا كسي است كه براي بندگان خدا سودمندتر است.(نهج الفصاحه، ح ۸۶)
                                                                        دسترسی زبان فرمت مبحث نام درس مقطع ردیف
  فارسی PDF اصول تغذیه دام و طیور اصول تغذیه دام و طیور کارشناسی 1
دانلود فایل فارسی PDF آزمایشگاه تغذیه دام تغذیه دام و طیور کارشناسی 2
دانلود فایل انگلیسی PDF فیزیولوژی سلول بخش اول فیزیولوژی تکمیلی یک کارشناسی ارشد 3
دانلود فایل انگلیسی PDF فیزیولوژی سلول بخش دوم فیزیولوژی تکمیلی یک کارشناسی ارشد 4
دانلود فایل انگلیسی PDF فیزیولوژی انتقال از غشای سلولی فیزیولوژی تکمیلی یک کارشناسی ارشد 5
دانلود فایل انگلیسی PDF فیزیولوژی نورون فیزیولوژی تکمیلی یک کارشناسی ارشد 6
دانلود فایل انگلیسی PDF فیزیولوژی ماهیچه فیزیولوژی تکمیلی یک کارشناسی ارشد 7
دانلود فایل انگلیسی PDF  فیزیولوژی قلب فیزیولوژی تکمیلی یک کارشناسی ارشد 8
دانلود فایل انگلیسی PDF فیزیولوژی خون فیزیولوژی تکمیلی یک کارشناسی ارشد 9
دانلود فایل انگلیسی PDF  فیزیولوژی گوارش فیزیولوژی تکمیلی یک کارشناسی ارشد 10
دانلود فایل انگلیسی PDF فیزیولوژی کلیه و نفرون فیزیولوژی تکمیلی یک کارشناسی ارشد 11
دانلود فایل انگلیسی PDF کتاب  فیزیولوژی گایتون فیزیولوژی تکمیلی کارشناسی ارشد 12
دانلود فایل انگلیسی PDF کتاب  فیزیولوژی گانونگ فیزیولوژی تکمیلی کارشناسی ارشد 13
دانلود فایل انگلیسی PDF نمونه سئوالات امتحانی فیزیولوژی تکمیلی یک کارشناسی ارشد 14
دانلود فایل فارسی PDF مدیریت واحد های دامپروری مدیریت واحد های دامپروری کارشناسی ارشد 15
دانلود فایل فارسی PDF مدیریت کارایی مدیریت واحد های تولیدی دام و طیور کارشناسی ارشد 16
دانلود فایل فارسی PDF مدیریت مالی- بودجه مدیریت واحد های تولیدی دام و طیور کارشناسی ارشد 17
دانلود فایل فارسی PPT مدیریت مالی- حسابداری مدیریت واحد های تولیدی دام و طیور کارشناسی ارشد 18
دانلود فایل انگلیسی - نرم افزار فرانتیر مدیریت واحد های تولیدی دام و طیور کارشناسی ارشد 19
دانلود فایل انگلیسی PDF مقدمه فیزیولوژی تکمیلی دو کارشناسی ارشد 20
دانلود فایل انگلیسی PDF خونسازی فیزیولوژی تکمیلی دو کارشناسی ارشد 21
دانلود فایل انگلیسی PDF وظایف تفکیکی سلولهای خونی فیزیولوژی تکمیلی دو کارشناسی ارشد 22
دانلود فایل انگلیسی PDF رگ ها فیزیولوژی تکمیلی دو کارشناسی ارشد 23
دانلود فایل انگلیسی PDF قلب فیزیولوژی تکمیلی دو کارشناسی ارشد 24
دانلود فایل انگلیسی PDF کلیه ها فیزیولوژی تکمیلی دو کارشناسی ارشد 25
دانلود فایل انگلیسی PDF تعادل اسید و باز در بدن فیزیولوژی تکمیلی دو کارشناسی ارشد 26
دانلود فایل انگلیسی PDF مقدمه و ترمینولوژی تغذیه تکمیلی کارشناسی ارشد 27
دانلود فایل انگلیسی PDF دستگاه گوارش تک معده ای ها تغذیه تکمیلی کارشناسی ارشد 28
دانلود فایل انگلیسی PDF دستگاه گوارش چند معده ای ها تغذیه تکمیلی کارشناسی ارشد 29
دانلود فایل انگلیسی PDF رشد و الگوهای آن تغذیه تکمیلی کارشناسی ارشد 30
دانلود فایل انگلیسی PDF مصرف خوراک تغذیه تکمیلی کارشناسی ارشد 31
دانلود فایل انگلیسی PDF ارزیابی کیفی خوراک تغذیه تکمیلی کارشناسی ارشد 32
دانلود فایل انگلیسی PDF تکنیک های  تعیین قابلیت هضم تغذیه تکمیلی کارشناسی ارشد 33
دانلود فایل انگلیسی PDF تکنیکهای سنجش انرژی متابولیسمی تغذیه تکمیلی کارشناسی ارشد 34
دانلود فایل فارسی PDF متن کامل جزوه به فارسی فیزیولوژی تکمیلی یک کارشناسی ارشد 35
دانلود فایل فارسی PDF فیزیولوژی دهان، دندانها و غدد بزاقی فیزیولوژی دستگاه گوارش دکتری تخصصی 36
دکتر کاظم کریمی تهیه و تالیف :
     
رفتن به بالای صفحه